Offentlige anskaffelser

Abelia organiserer Norges mest innovative virksomheter. Deres kompetanse utnyttes best når offentlige oppdragsgivere åpner opp for konkurranse om de beste ideene.

Offentlige anskaffelser bør ha som et politisk mål å bidra til økt innovasjonseffekt.

Tore Frellumstad, advokat i Abelia

Innovative offentlige anskaffelser

Abelia mener det ligger et enormt innovasjonpotensial i offentlig anskaffelser. Gjennom krav om innovasjon i offentlige anskaffelser kan myndighetene oppnå både optimal leveranse og et mer innovativt næringsliv.

Les mer om hva Abelia mener om innovative offentlige anskaffesler.

Våre høringsinnspill om offentlige anskaffelser:

  1. Høringsinnspill fra Abelia: Ny stortingsmelding om offentlig anskaffelser

    Abelia er spesielt opptatt av å tilrettelegge for innovasjon, anvendt forskning og bruk av teknologi, samt bærekraft og miljø.

  2. Høringsinnspill fra FFA: Prop. 51 L (2015-2016) Lov om offentlige anskaffelser

    FFA mener økt leverandørdialog og forhandlinger underveis i innkjøpsprosessen er en forutsetning for gode, kunnskapsbaserte og innovative tjenestekjøp.

Spørsmål og svar om offentlige anskaffelser:

Hvordan skiller kjøp av kunnskapstjenester seg fra andre innkjøp?

Kunnskapstjenester kjennetegnes ofte av en immateriell og ofte kompleks ytelse som kan inneholde elementer av kreativitet, innovasjon, høy faglig kunnskap og tekniske beregninger.

Kunnskapstjenester er typisk ikke en standardytelse, men blir derimot til i samspill og dialog med innkjøper. Derfor er det viktig at innkjøper gir tilstrekkelig rom for ulike løsninger i konkurransegrunnlaget. Detaljerte krav vil ofte være uhensiktsmessig og konkurransen bør i stedet baseres på funksjonskrav. Anbudskonkurranser avskjærer i stor grad mulighetene for dialog. Derfor vil ofte forhandlet prosedyre være en bedre løsning.

Det betyr igjen at for leverandørene er det ressurskrevende å levere tilbud fordi det kan være nødvendig å redegjøre grundig for den anbefalte løsningen og det må ofte beskrives en prosess. Samtidig vil det være krevende for oppdragsgiver å evaluere og sammenlikne tilbudene.

Her finner du den danske veilederen

Har partene mulighet til dialog før anskaffelsen?

Regelverket er ikke til hinder for dialog med markedet så lenge kravet til likebehandling og konkurranse ivaretas

Økt markedsdialog kan bidra til økt konkurranse gjennom tilrettelegging for flere potensielle leverandører. Det vil også bidra til økt kompetanse hos statlige og kommunale aktører og til utstrakt leverandørdialog.

Hvilke regler gjelder for forhandlinger?

Forskriften har egne bestemmelser om forhandlet prosedyre. Det kan forhandles om alle sider ved tilbudet – både forretningsmessige forhold, tekniske forhold og pris.

Prosedyren forutsetter at det føres reelle forhandlinger som ikke begrenses til avklaringer og presiseringer, og at leverandører som har gitt gyldig tilbud gis anledning minst en gang til å forbedre sitt opprinnelige tilbud, med mindre antall tilbud som det skal forhandles om skal reduseres på bakgrunn av tildelingskriteriene. Konkurranse med forhandlinger iht FOA del III må foretas i to trinn. Konkurranse med forhandlinger ift FOA del II kan foretas i ett trinn eller to trinn.

Kan et selskap levere alternative tilbud uten at det er bedt om det?

Nei.
FOR §§ 11-4 og 20-4
En leverandør kan ikke levere et alternativt tilbud uten at oppdragsgiver åpner for det i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Et alternativt tilbud er betegnelsen på et tilbud som er utarbeidet etter oppdragsgivers alternative minimumskrav til ytelse og spesifikasjon.

Hvilken rett har jeg til innsyn i anbudsdokumenter?

Utgangspunktet i offentlighetsloven er at alle saksdokumenter i offentlig forvaltning er offentlige og åpne for innsyn. Loven gjelder også for offentlige anskaffelser, men det finnes noen sentrale unntak:

For det første kan det ikke kreves innsyn før endelig valg av leverandør er foretatt. Videre er dokumenter som inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, for eksempel forretningshemmeligheter, unntatt fra innsynsretten. Loven åpner også for at det kan gjøres unntak for innsyn under hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon.

Hvilken rett har vi til begrunnelse når vi taper en konkurranse?

Begrunnelsesplikten er et utslag av de generelle anskaffelsesrettslige prinsippene om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Begrunnelsen er en viktig del av grunnlaget for leverandørens vurdering av hvorvidt han skal påklage avgjørelsen eller ikke og må derfor utformes med det som utgangspunkt.

Meddelelsen om tildelingsbeslutningen skal inneholde en begrunnelse for oppdragsgiverens valg med hensyn til tildeling av kontrakt eller rammeavtale. Begrunnelsen skal sette leverandørene i stand til, på et objektivt grunnlag, å vurdere om den konkrete anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med anskaffelsesregelverket.

I begrunnelsen skal oppdragsgiveren opplyse navnet på den leverandøren som har fått tildelt kontrakten eller rammeavtalen, samt redegjøre for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler. Oppdragsgiveren skal gi en kortfattet beskrivelse av hvordan tilbudet ble evaluert under hvert enkelte tildelingskriterium.

Begrunnelsen er en viktig del av grunnlaget for leverandørens vurdering av hvorvidt han skal påklage avgjørelsen eller ikke og må derfor utformes med det som utgangspunkt.

Må oppdragsgiver godta annen dokumentasjon enn regnskap, skatteattest og tidligere referanser når leverandøren er nyetablert?

Det er tillatt å stille kvalifikasjonskrav om at en leverandør skal ha en viss økonomisk stabilitet, forutsatt at et slikt krav er relevant for den aktuelle konkurransen og at dette ikke strider mot noen av de grunnleggende EU-rettslige prinsipper.

Ut i fra prinsippet om at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse, skal en oppdragsgiver unngå å stille krav som uten saklig grunn begrenser konkurransen. Eksempelvis vil en oppdragsgiver i forhold til et krav om 3 års erfaring måtte godta at personer i et firma har den etterspurte kompetanse og ikke firmaet som sådan, når firmaet er startet for under 3 år siden. Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav skal ”sikre at leverandørene er egnet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene og stå i forhold til den ytelse som skal leveres”, jf Foa § 17-4 nr 2.

Ut i fra denne bestemmelsen kan man også spørre om oppdragsgiver vil vurdere modifikasjon av krav om 3 års regnskap til kun å gjelde de bedriftene som har eksistert så lenge. Dersom oppdragsgiver er motvillig kan man vise til foa § 17-8 nr 5 som viser til at foretak med gyldig grunn kan levere inn alternativ dokumentasjon på sin økonomiske stilling. Alternativ dokumentasjon kan eksempelvis gjelde egenkapital og bankgarantier.

Kan et selskap levere flere tilbud på samme oppdrag?

Svaret er ja.
Det er ikke forbudt å gi flere tilbud (parallelle tilbud) fra samme foretak.

Hva er "tilstrekkelig tid" for innlevering av tilbud når anskaffelsen er under terskelverdien?

Om frist for innlevering av tilbud heter det følgende i forskriftens § 10-1:
"Frist for [ ... ] innlevering av tilbud skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger".

KOFA har i en rekke avgjørelser uttalt at hvorvidt tilbudsfristen tilfredsstiller forskriftens krav må avgjøres ut fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved vurderingen vil blant annet ytelsens art, størrelse og kompleksitet og hvor omfattende tilbud som skal leveres, være forhold som har betydning. Se KOFA 2003/109, KOFA 2005/197, KOFA 2007/13 og KOFA 2008/48.

Hvordan er det man vekter pris i forhold til andre kriterier?

Desto større rom det er for ulike løsninger, desto lavere bør prisen vektes. Motsatt dersom det i liten grad kan tilbys ulike løsninger.

Det er viktig at oppdragsgiver i konkurransegrunnlaget avklarer hvordan det skal sikres sammenheng mellom den skala som benyttes for å vurdere pris og den eller de skalaer som benyttes for vurdere andre kriterier. En slik modell vil være ulik i ulike anskaffelser. Likevel er det i alle tilfeller viktig å sikre forutsigbarhet for leverandørene gjennom å vise hvordan ulike løsninger vurderes i forhold til pris. Leverandørene må for eksempel vite om en innovativ løsning er viktigere enn lav pris.

Siste nytt om offentlige anskaffelser:

Nyttig informasjon:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: