Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Omstillingen på vent

Omstillingen på vent

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Tore Ulstein

Vi får ikke omstilling og nye arbeidsplasser uten vekst i investeringene. Men bedriftsinvesteringene i fastlandsøkonomien falt i fjor for tredje året på rad.

- Det nye med kvartalsrapporten for første kvartal 2016, viser hvordan krisen er i ferd med å spre seg til store deler av landet. Oslo og Akershus begynner å nærme seg de negative markedsutsiktene som bedriftene på Vestlandet har opplevd, sier NHO-president Tore Ulstein.

Kvartalsrapporten viser at et flertall av NHO-bedriftene planlegger å redusere investeringene. Riktignok viser investeringstellingen til SSB at industriinvesteringene vil øke i 2016, men det er i hovedsak knyttes til enkeltprosjekter og ikke en bred oppgang. Usikkerhet om skattepolitikken er særlig uheldig i en slik situasjon, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes.

Sysselsettingsveksten avtok i løpet av 2015. Årsaken er nedbemanninger i oljerelaterte bedrifter og svak utvikling i privat sektor generelt. I 2016 vil en generell ekspansiv finanspolitikk bidra til noe økt sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten har økt, men veksten i arbeidsledigheten ser ut til å ha avtatt. Vi anslår at arbeidsledigheten vil øke noe inneværende år. Andelen NHO-bedrifter som melder om kommende oppsigelser har økt igjennom 2015 og er på et høyt nivå i 2016. NHO-bedriftene forventer svært lav vekst i egen sysselsetting. Nytt i bildet nå er tydelige svakere utsikter i IKT og tjenesteytende næringer og derav utsikter til svakere arbeidsmarked også i Oslo-regionen.

Svakere eksport

Eksportutviklingen ble noe svakere mot slutten av 2015. På tross av en vesentlig svakere kronekurs er verdien av den samlede norske fastlandseksporten i perioden fra november til januar nesten uforandret fra tilsvarende periode i fjor, med en nedgang på 0,3 prosent. Dette kan skyldes en generell nedgang i etterspørselen etter investeringsvarer fra enkelte store handelspartnere, og at internasjonale priser på mange metaller og råvarer som Norge eksporterer har falt det siste året. Det er store forskjeller i eksportutviklingen mellom ulike norske eksportnæringer. Eksporten av fiskeriprodukter var 15 prosent høyere enn i den tilsvarende tremånedersperioden i fjor. Norsk fisk eksporteres til store deler av verden og svekkelsen i kronekursen det siste året har bidratt sterkt til denne økningen.

Lavkonunkuturen vil vare en stund

BNP-veksten i Fastlands-Norge avtok gjennom fjoråret og stoppet helt opp i fjerde kvartal. Samlet sett vokste BNP-Fastlands-Norge med 1 prosent i 2015. Vi anslår at lavkonjunkturen blir forholdsvis langvarig. Først mot slutten av prognoseperioden i 2018 er veksten i fastlandsøkonomien tilbake omkring trendveksten på i overkant av 2 prosent vekst.

Ekspansiv økonomisk politikk virker på norsk økonomi. Norges Bank har satt ned renta fire ganger siden oljeprisen begynte å falle. Lavere renteutgifter har bidratt til å opprettholde veksten i husholdningenes disponible inntekter, og dermed også veksten i privat konsum. Det har også bidratt til at norske kroner har svekket seg betydelig ovenfor utenlandsk valuta. Dette har bedret norske eksportbedrifters konkurranseevne. Den tradisjonelle vareeksporten økte med 5,5 prosent i 2015, målt i volum. Veksten innebærer at norsk eksportbedrifter vinner markedsandeler i utlandet, siden etterspørselsveksten hos våre handelspartnere fortsatt er lav. Finanspolitikken er nå svært ekspansiv. Den ekspansive finanspolitikken bidrar blant annet til at aktiviteten i bygge- og anleggsektoren fortsatt er på et høyt nivå.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: